Międzynarodowy touroperator specjalizujący się w destynacji hiszpańskiej

Ostrzeżenie prawne

 

Wypełnianie przepisów przez Direct Spain Tour

 

Królewski Dekret Legislacyjny 1/2007, z 16 listopada, który zatwierdza jednolity tekst Ogólnego Prawa dotyczącego Obrony Konsumentów i Użytkowników oraz inne prawa uzupełniające. (BOE numer 287 z 30 listopada 2007).

 

Zwrócenie szczególnej uwagi na następujące artykuły

 

Rozwiązanie umowy lub anulowanie

 

Artykuł 159. Rozwiązanie umowy z winy organizatora lub anulowanie podróży

 

1- W przypadku kiedy konsument i użytkownik postanowi rozwiązać umowę zgodnie z treścią ustępu 2 poprzedniego artykułu, lub w przypadku anulowania pakietu przez organizatora przed ustalonym dniem wyjazdu, z jakiejkolwiek przyczyny, której nie można przypisać konsumentowi i użytkownikowi, będzie on posiadał prawo, od momentu, w którym zostanie rozwiązana umowa, do zwrotu całości opłaconej kwoty przewidzianej umową lub do nowego pakietu podróży tej samej lub wyższej jakości, zawsze kiedy organizator lub detalista będzie w stanie mu to zaoferować.

W przypadku kiedy zaoferowana podróż będzie gorszej jakości, organizator lub detalista będą zobowiązani zwrócić konsumentowi i użytkownikowi, w przypadku kwot już opłaconych, różnicę ceny przewidzianej umową.

W każdym przypadku, konsument i użytkownik będzie mógł zażądać od przedsiębiorcy, któremu przekazał pieniądze, zwrotu zapłaconej kwoty i tenże zobowiązany jest dokonać tego w czasie i na warunkach przewidzianych w artykule 76. Okres ten będzie się liczył, w obecnym przypadku, od chwili powiadomienia przez konsumenta i użytkownika o jego decyzji rozwiązania umowy lub od chwili, w której zaistniały okoliczności zmuszające go do tego rozwiązania.

 

2- To samo prawo, o którym mowa w poprzednim ustępie, będzie przysługiwało konsumentowi i użytkownikowi, kiedy nie dostanie on potwierdzenia rezerwacji w czasie przewidzianym umową.

 

3- W przypadkach omówionych poprzednio, organizator i detalista będą odpowiedzialni za wypłacenie konsumentowi i użytkownikowi odszkodowania które, w danym przypadku, będzie mu przysługiwało za niedotrzymanie umowy, które to odszkodowanie w żadnym przypadku nie będzie mogło być niższe niż 5 procent całkowitych kosztów zakontraktowanej podróży, jeśli wspomniane niedotrzymanie umowy będzie miało miejsce w przedziale od dwu miesięcy do piętnastu dni bezpośrednio poprzedzających przewidzianą datę podróży; 10 procent, jeśli nastąpi to w przedziale od piętnastu do trzech dni poprzedzających i 25 procent w przypadku, kiedy stanie się to 48 godzin wcześniej.

 

4- Nie zaistnieje konieczność odszkodowania w następujących przypadkach:

a) Kiedy anulowanie będzie spowodowane niewystarczającą liczbą uczestników podróży, wymaganą do jej realizacji i kiedy konsument i użytkownik zostanie o tym powiadomiony na piśmie przed upływem ostatecznego terminu określonego umową, który wyniesie co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem podróży.

b) Kiedy odwołanie podróży, z wyjątkiem przypadku nadmiaru rezerwacji, będzie wynikiem siły wyższej, rozumianej jako niezależnej od organizatorów, anormalnej i nieprzewidywalnej, której nie można uniknąć nawet w przypadku stosownych starań.

 

Artykuł 160. Rozwiązanie umowy przez konsumenta i użytkownika

 

Konsument i użytkownik w każdej chwili będzie mógł zrezygnować z zamówionych usług i będzie miał prawo do zwrotu wpłaconych kwot, z tym że będzie zobowiązany do zapłacenia organizatorowi czy detaliście odszkodowania w wysokości podanej poniżej, z wyjątkiem przypadku zaistnienia siły wyższej:

 

a) Zapłaci koszty operacyjne, za anulowanie rezerwacji, jeśli takowe będą i odszkodowanie w wysokości 5 procent całkowitej ceny podróży, jeśli anulowanie nastąpi w przedziale więcej niż dziesięć i mniej niż piętnaście dni przed rozpoczęciem podróży; 15 procent w przedziale trzech i dziesięciu dni i 25 procent 48 godzin przed wyjazdem.

W przypadku nie stawienia się w dniu wyjazdu, konsument i użytkownik będzie zobowiązany do zapłacenia całkowitych kosztów podróży wpłacając, w danym przypadku, brakującą kwotę, z wyjątkiem porozumienia stron, które ustanowi inaczej.

 

b) W przypadku kiedy podróż będzie zorganizowana na umowie o specjalnych warunkach ekonomicznych, takich jak czarter samolotu, statku czy taryfy specjalne, koszty anulacji zostaną określone zgodnie z warunkami ustalonymi przez strony.

 

Prawo 34/2002 z 11 lipca, o usługach firmy informacyjnej i handlu elektronicznego (B.O.E. numer 166 z 12 lipca 2002).

Strona directspaintour.com wykorzystuje pliki cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Masz możliwość zmiany tych ustawień w swojej przeglądarce.