Międzynarodowy touroperator specjalizujący się w destynacji hiszpańskiej

Zasady i warunki

 

Ogólne Zasady i Warunki rezerwacji i użytkowania serwisu Direct Spain Tour

 

Z Usług Direct Spain Tour mogą korzystać jedynie Klienci, którzy w całości zapoznali się z niniejszymi Ogólnymi Zasadami i Warunkami i przyjęli bezwarunkowo, klikając w odpowiednie pole lub hipertekstowy link podany w tym celu. Jest to technicznie niemożliwe, aby kontynuować proces rezerwacji bez tej akceptacji. Te Ogólne Zasady i Warunki wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

Warunki, na których należy dokonać rezerwacji

 

§ 1. Definicje i zakres

 

1.1. Definicje

 

Następujące definicje mają takie samo znaczenie, czy są one w liczbie pojedynczej lub mnogiej.

 

„Direct Spain Tour” oznacza Direct Spain Tour Sp. z o.o. (Direct Spain Tour S.L.), z siedzibą przy ulicy Ebanistas numer 2, piętro 2ª, kod pocztowy 28923, Alcorcon, Madryt, Hiszpania. Według obowiązujących przepisów prawa hiszpańskiego, Direct Spain Tour Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Handlowego w Madrycie, w Biuletynie 218, Odnośnik 486785. Tom 31553, Arkusz 22, Sekcja 8, Strona M-567844, Wpis 1.

Dane rejestrowe: (Registro Mercantil de Madrid, Boletín 218, Referencia 486785. Tomo 31553, Folio 22, Sección 8, Hoja M-567844, Inscripción 1.) NIF B86858537.

„Klient” oznacza osobę, który rezerwuje, składa zamówienia i/lub zakupu jednej lub więcej Usług oferowanych na Stronie Internetowej.

„Usługodawca” oznacza dostawcę Usług, takich jak linie lotnicze, hotele, touroperatorów, firm wynajmu samochodów i firm ubezpieczeniowych.

„Strona Internetowa” oznacza stronę internetową www.directspaintour.com.

„Usługa” lub „Usługa Turystyczna” oznacza usługę turystyczną lub usługi turystyczne oferowane na Stronie Internetowej, takie jak na przykład rezerwacja usług transportu, zakwaterowania, wynajmu samochodów i pakietów wakacyjnych (imprez turystycznych).

„Ogólne Zasady i Warunki” oznacza niniejsze zasady i warunki rezerwacji i użytkowania.

„Szczególne Zasady i Warunki” oznacza zasady i warunki mające zastosowanie do Usługodawców, z którymi Klient zawarł odrębną umowę.

 

1.2. Zakres

 

Direct Spain Tour oferuje/zaoferuje możliwość rezerwacji Usług Turystycznych na Stronie Internetowej, w szczególności pakietów wakacyjnych i przelotów, zakwaterowania, wynajmu samochodów oraz ubezpieczeń turystycznych. Direct Spain Tour działa w imieniu różnych Usługodawców turystycznych oferujących usługi hotelowe i/lub transportowe, biur podróży i touroperatorów, w tym hiszpańskich firm Europlayas, Servivuelo i innych przyszłych. Niniejsze Ogólne Zasady i Warunki rezerwacji i użytkowania mają zastosowanie do oferowanych i świadczonych Usług Turystycznych.

 

Również oferowanie i świadczenie Usług Turystycznych podlega Szczególnym Zasadom i Warunkom Usługodawców, które są dostępne dla Klienta podczas procesu rezerwacji. Klient akceptuje te Szczególne Zasady i Warunki w momencie dokonania rezerwacji.

 

Niniejsze Ogólne Zasady i Warunki mogą być zmienione w każdej chwili, bez uprzedzenia, choć zmiany takie dotyczą rezerwacji, które zostały już zaakceptowane przez Direct Spain Tour w imieniu dostawcy(ów) odpowiadających Usług. Dlatego istotne jest, aby Klient przeczytał Ogólne Zasady i Warunki umowy podczas dokonania rezerwacji w celu poznania obowiązujących przepisów.

 

 

§ 2. Rezerwacje za pośrednictwem Strony Internetowej www.directspaintour.com

 

2.1. Zdolność prawna Klienta

 

Strona Internetowa umożliwia Klientowi znalezienie Usługi Turystycznej i dokonania niezbędnych rezerwacji oraz działa jako pośrednik w transakcjach związanych z Usługodawcami. Klient musi mieć co najmniej 18 lat, posiadać zdolność do czynności prawnych w celu przejęcia zobowiązań umownych i musi korzystać ze Strony Internetowej zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Zasadami i Warunkami.

 

Klient jest odpowiedzialny finansowo za swoje działania na Stronie Internetowej, w tym wykorzystania nazwy użytkownika i hasła Klienta. Wymieniony Klient gwarantuje, że informacja o nim podana na Stronie Internetowej jest poprawna.

 

Nieuczciwe korzystanie ze Strony Internetowej, wprowadzanie fałszywych, nieistniejących danych lub niezgodne z niniejszymi Ogólnymi Zasadami i Warunkami będzie wystarczającym motywem do odrzucenia dostępu Klienta do Usług oferowanych przez Usługodawców lub innych funkcji Strony Internetowej.

 

2.2. Potwierdzenie i anulowanie rezerwacji

 

2.2.1. Potwierdzenie

 

Klient powinien otrzymać potwierdzenie pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji i dokumentację związaną z zakontraktowanymi Usługami, która zawiera podstawowe elementy, takie jak na przykład: opis przedmiotu rezerwacji oraz cena w ciągu 10 dni od dokonania rezerwacji. Zaleca się, że jeśli Klient nie otrzyma wiadomości z potwierdzeniem rezerwacji pocztą elektroniczną i dokumentacji zakontraktowanych Usług w terminach ustalonych należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta na adres e-mail info@directspaintour.com.

 

2.2.2. Anulowanie

 

Wniosek Klienta o anulowanie lub zmianę Usługi Turystycznej należy przesyłać do Direct Spain Tour w formie pisemnej na adres e-mail info@directspaintour.com, i Direct Spain Tour otrzyma wnioski takie w imieniu odpowiednich Usługodawców.

 

W przypadku anulowania kontraktu Usług Turystycznych przez Klienta, możemy ubiegać się o odszkodowanie na pokrycie kosztów umów dotyczących Usług Turystycznych już zawartych, opłat za anulowanie i naszych opłat serwisowych. W niektórych przypadkach takie odszkodowanie może osiągnąć cały koszt rezerwacji, wówczas Klient nie otrzyma zwrotu pieniędzy.

 

Należy pamiętać, że niektóre imprezy turystyczne podlegają szczególnym warunkom i na które są nałożone oddzielne opłaty za anulowanie, o czym powiadomiony zostanie Klient w momencie rezerwacji.

 

Jeżeli Klient nie stawi się w miejscu rozpoczęcia podróży w wyznaczonym czasie zobowiązany jest zapłacić Direct Spain Tour całkowitą kwotę podróży.

 

Nie ma możliwości częściowej rezygnacji z rezerwacji, czyli anulowanie umowy w formie szczególnej. Anulowanie rezerwacji dla jednej osoby jest możliwe, jeżeli rezerwacja została dokonana jedynie dla jednej osoby.

 

2.2.3. Zmiana w rezerwacji

 

Jeżeli po dokonaniu rezerwacji Klient życzy sobie dokonać zmian związanych z datą podróży, kierunkiem, miejscem rozpoczęcia podróży, zakwaterowania lub rodzaju transportu, to zazwyczaj wiąże się to z kosztami dla nas, które są tak wysokie jak koszty rezygnacji z Usług. Kosztami tymi zostanie obciążony Klient.

 

2.2.4. Niemożność zastąpienia uczestników lotu (pasażerów)

 

Zostanie odrzucone zastąpienie uczestników (pasażerów) biorących udział w locie (jeżeli lot nie stanowi części podróży zorganizowanej i mający zastosowanie w odniesieniu do punktu 3.5.3.).

 

2.2.5. Zwroty

 

W przypadku zwrotu wpłaconej przez Klienta kwoty, po dokonaniu potrąceń przedstawionych powyżej, kwota do zwrotu zostanie zwrócona na numer konta, na który była dokonana rezerwacja. Opłaty za rezerwację i ubezpieczenia, które zostały zapłacone z tego tytułu nie podlegają refundacji.

 

2.2.6. Ceny biletów zmodyfikowanych

 

Jeśli bilet zostanie ponownie wystawiony lub zostanie dokonana nowa rezerwacja, po wcześniejszym anulowaniu lub dokonaniu modyfikacji przez Klienta, to cena nowego biletu lub rezerwacji może być wyższa niż cena pierwszego biletu lub rezerwacji.

 

2.2.7. Fakturowanie

 

Klient jest całkowicie odpowiedzialny za realizację check-in w odpowiednim czasie. Jakakolwiek zwłoka, która uniemożliwia dokonania check-in nie zwalnia Klienta od zobowiązań finansowych, o których mowa w niniejszych Ogólnych Zasadach i Warunkach w potwierdzeniu rezerwacji lub w Szczególnych Zasadach i Warunkach.

 

2.2.8. Ceny objęte ograniczeniami

 

O ile Klient nie postanowi inaczej, przyjmuje się, że wymaga najtańszych Usług. Takie Usługi („turysta z ograniczeniami”) mogą być dostarczone bez możliwości zmiany lub ich odwołania. W takich przypadkach Usługi te nie mogą być dostarczone inaczej lub w innym terminie czy w innym miejscu niż zakontraktowane.

 

2.3. Powiadomienie i uzyskiwanie dokumentów podróży

 

Dokumenty dotyczące zamówionej Usługi (podróży) poprzez Stronę Internetową zostaną dostarczone na adres e-mail podany przez Klienta w momencie rezerwacji.

 

W przypadku, gdy dostawa biletów lub kuponów podróży będzie niemożliwa z powodu wystąpienia błędu ze strony Klienta podczas wprowadzania danych osobowych ani Usługodawca ani Direct Spain Tour nie będą za to odpowiedzialne.

 

Zaleca się, że jeśli Klient nie otrzyma potwierdzenia pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji i dokumentacji dotyczącej Usług zakontraktowanych w ciągu 7 dni od złożenia rezerwacji i/lub potwierdzenia, powinien skontaktować się z działem obsługi Klienta pod adresem e-mail info@directspaintour.com.

 

Bilety lub kupony podróży nie zostaną dostarczone na adres w innych krajach.

 

2.4. Próba (dowód)

 

Jest to wyraźnie ustalone, że z wyjątkiem przypadków poważnego zaniedbania przez Direct Spain Tour lub Usługodawców, dane przechowywane w systemach informacyjnych Direct Spain Tour i/lub ich Usługodawców stanowią wystarczający dowód rezerwacji dokonanych przez Klienta. Dane przechowywane w komputerach i mediach elektronicznych są wystarczającym dowodem, a zatem są akceptowane na takich samych warunkach i o tej samej wartości dowodowej jako dokument fizyczny.

 

2.5. Przepisy administracyjne i/lub sanitarne

 

Obowiązujące przepisy administracyjne i/lub sanitarne dotyczące podróży można znaleźć na Stronie Internetowej. Klient ma obowiązek dowiedzieć się o tych przepisach. Obowiązkiem Klienta jest uzyskać informacje na temat tych przepisów w celu dostosowania się do nich i ponieść koszty, którym odpowiadają.

 

Przypominamy, iż w niektórych krajach jest wymagane, aby paszport był ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego powrotu.

 

Klient zobowiązany jest zapoznać się z przepisami policyjnymi, wizowymi i sanitarnymi przed rozpoczęciem podróży, jak na przykład dotyczących paszportu, dowodu tożsamości, zezwolenia na podróż za zgodą rodziców, wiz, certyfikatów, medycznych, szczepień, itp. Formalności wymienione na Stronie Internetowej dotyczą obywateli Hiszpanii, a niniejsze informacje są jedynie punktem odniesienia.

 

W odniesieniu do pasażerów lotów w obrębie Unii Europejskiej, obowiązkowe jest posiadanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty), paszport lub numer identyfikacyjny cudzoziemca (NIE). Pasażerowie małoletni podróżujący samotnie potrzebują również upoważnienie podpisane przez rodziców lub opiekunów. Karta pobytu nie wystarczy do tego rodzaju lotów.

 

Ponadto, mogą występować różnice między informacjami zawartymi na Stronie Internetowej i informacjami w czasie wyjazdu. Specjalne informacje mogą być stosowane do osób małoletnich. W związku z tym, Klient jest odpowiedzialny przed wyjazdem zasięgnąć informacji w odpowiednim konsulacie i/lub ambasadzie krajów odwiedzanych lub tych, przez które przejeżdża, aby dowiedzieć się o medycznych lub administracyjnych formalnościach.

 

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje, jeśli nie są zgodne z przepisami administracyjnymi lub medycznymi, takie jak na przykład niemożność opuszczenia terytorium danego państwa w określonym terminie.

 

W przypadku utraty lub kradzieży biletu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie policję, linie lotnicze lub innego Usługodawcę, w celu uzyskania nowego biletu danego Usługodawcy. Szczególne Zasady i Warunki mogą przewidywać zwrot kosztów, w zależności od uznania Usługodawcy.

 

2.6. Święta państwowe

 

Praktycznie wszystkie kraje mają święta państwowe, religijne lub inne. Uroczystości te mogą czasowo przerwać Klientom wypoczynek i niektóre święta religijne mogą spowodować spadek aktywności i rozrywki. Inne mogą spowodować zagęszczenia ruchu, zamknięcie sklepów, restauracji i innych obiektów. Sugerujemy wziąć to pod uwagę, wybierając datę wyjazdu. Odpowiednie biuro informacji turystycznej może udzielić bardziej szczegółowych informacji lub prosimy o kontakt z info@directspaintour.com aby uzyskać więcej informacji na temat planowanych festiwali i świąt.

 

2.7. Inni Goście hotelu

 

W wielu hotelach, zwłaszcza w dużych miastach i miejscowościach wypoczynkowych, odbywają się zjazdy i konferencje. Ponadto, w określonych porach roku niektóre z destynacji otrzymują przykładowo napływ grup studenckich, stowarzyszeń, klubów. Nie mamy wyłączności na używanie wszystkich wymienionych w www.directspaintour.com miejsc noclegowych. Hotele i inne obiekty zakwaterowania, które oferujemy, każdego dnia dzielą goście z wielu krajów z różnymi kulturami, zwyczajami i różnych grup wiekowych. Nie mamy kontroli nad przyjęciem rezerwacji hoteli, które prezentujemy. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek ograniczenia w korzystaniu z hotelowych udogodnień, czy instalacji z powodu tych grup lub z powodu niedogodności, które może spowodować ich działalność.

 

2.8. Godzina podróży

 

Godzina podróży (harmonogram) zostanie przekazana Klientowi, zgodnie z systemem czasu 24 godzin (w strefie czasowej GMT w oparciu o opracowanie i korzystanie z usług), około i na podstawie czasu wyjazdu. Może się różnić zgodnie z harmonogramem, w zależności od warunków pogodowych itp. i służy jako wskaźnik czasu trwania podróży (z wyłączeniem przystanków na trasie i gdy trzeba zmienić środek transportu) i w związku z tym, harmonogram dostępny jest tylko jako orientacyjny plan podróży i podlega modyfikacji i potwierdzenia.

 

2.9. Klienci niepełnosprawni

 

Z uwagi na charakter tych destynacji, w wielu miejscach brakuje nawet prostych udogodnień, takich jak podjazdy dla wózków inwalidzkich, windy itp. Oferujemy podstawowe informacje o udogodnieniach każdego hotelu/apartamentu lub kompleksu, ale sugerujemy, aby Klient sam dokonał weryfikacji dostępnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych w wybranym przez siebie obiekcie zakwaterowania przed dokonaniem rezerwacji. Należy pamiętać, że w przypadku konieczności dokonywania jakichkolwiek specjalnych udogodnień na życzenie Klienta, pobrana zostanie dodatkowa opłata.

 

2.10. Klimat

 

Ponieważ pogoda jest nieprzewidywalna, nie możemy ponosić odpowiedzialności za przerwanie wypoczynku z powodu złej pogody lub nietypowych warunków klimatycznych. Aby uzyskać więcej informacji o temperaturze i opadach atmosferycznych prosimy zobaczyć w sekcji klimat danego kraju w www.directspaintour.com.

 

 

§ 3. Usługi specyficzne

 

Direct Spain Tour działa w imieniu Usługodawców w odniesieniu do oferowania i świadczenia wszystkich Usług Turystycznych.

 

Celem tej klauzuli jest dostarczenie informacji na temat zasad i warunków korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawców na rzecz Klienta. Informacja ta nie jest wyczerpująca i nie zastępuje postanowień Szczególnych Zasad i Warunków Usługodawców.

 

O ile nie określono inaczej, takie informacje nie generują żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności dla Direct Spain Tour.

 

3.1. Usługi transportu lotniczego

 

Usługi transportu lotniczego są oferowane osobno lub jako część pakietu wakacyjnego.

 

3.1.1. Zasady i warunki korzystania z transportu lotniczego

 

Transport lotniczy podlega Szczególnym Zasadom i Warunkom linii lotniczych i/lub touroperatora (-ów) świadczących Usługę.

 

Do obowiązków Klienta należy postępowanie zgodnie z instrukcjami linii lotniczych i touroperatora (-ów), w szczególności w odniesieniu do formalności i czasu związanych z check-in. Zaleca się dokonania odprawy biletowo-bagażowej (check-in), co najmniej trzy godziny przed wylotem w przypadku lotów międzynarodowych i dwie godziny przed wylotem w przypadku lotów krajowych. Informujemy o konieczności posiadania wystarczającej ilości czasu i wziąć pod uwagę ewentualne opóźnienia w podróży, które mają połączenia, w szczególności, kiedy należy przemieścić się na inne lotnisko.

 

W przypadku lotu powrotnego, bez względu na klasę lotu, często jest obowiązkowe potwierdzić go do linii lotniczych co najmniej 72 godziny przed planowanym terminem lotu. Klient ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie swojego lotu powrotnego. W przypadku biletu otwartego, czyli bez określonej daty powrotu, zaleca się, aby zarezerwować lot powrotny jak najszybciej to możliwe.

 

Przypominamy że Klienci którzy rezerwują podróż z powrotem i nie korzystają z lotu do  miejsca docelowego, to linia lotnicza anuluje lot powrotny.

 

W przypadku lotów specjalnych lub czarterowych, nazwa linii lotniczej, rozkład lotów, klasy samolotu, trasy i przystanków pośrednich stanowi tylko oznaczenie lotów w obie strony. Te loty, klasy samolotów i numery lotów mogą ulec zmianom i mogą być modyfikowane, nawet do 24 godzin od momentu jego potwierdzenia.

 

Przypominamy Klientom, że czasami, linie lotnicze mogą odmówić przewozu kobiet w ciąży, jeżeli w ich opinii zaawansowany stan ciąży pociąga za sobą ryzyko przedwczesnego porodu podczas lotu.

 

Dzieciom w wieku poniżej 2 lat nie przysługuje oddzielne miejsce w samolocie, chyba że rodzice chcą zapłacić za takie miejsce (dla siedzącego samodzielnie dziecka). Powyższe postanowienie ma zastosowanie tylko pod warunkiem, że dzieci poniżej 2 lat zachowują ten stan w trakcie całej podróży, zarówno w dniu wylotu, jak i powrotu. Linie lotnicze zastrzegają, że w przypadku osiągnięcia przez dziecko wieku 2 lat w momencie powrotu, musi posiadać bilet powrotny wystawiony według taryfy dziecięcej. Koszty poniesione w wyniku naruszenia niniejszego regulaminu przez Klienta, nie będą kwalifikowały się do jakiejkolwiek refundacji.

 

Nie zezwala się na samodzielną podróż dzieci poniżej 14 roku życia. Dzieci w wieku 14 lat i starsze muszą posiadać swoje dowody tożsamości.

 

3.1.2. Taryfy specjalne

 

Mile lotnicze lub kupony dowolnego programu lojalnościowego nie mogą być wykorzystane przy prowadzeniu rezerwacji biletów lotniczych za pośrednictwem Strony Internetowej.

 

Wiele linii lotniczych oferuje specjalne zniżki dla dzieci do 2 lat oraz dla emerytów i rencistów. Zniżki te zależą od linii lotniczych i danego lotu, dostępności miejsc i wieku pasażerów.

 

Zniżka od taryfy biletu na loty dla dzieci nie jest naliczana automatycznie do biletu lotniczego osoby dorosłej oferowanej przez linię lotniczą. Procent zniżki na bilety lotnicze dla dzieci różni się w zależności od lotu i w niektórych przypadkach, możliwe jest, że linia lotnicza nie oferuje żadnych zniżek. Jest zatem możliwe, że bilety lotnicze dla dzieci kosztują tyle samo, co bilety lotnicze osób dorosłych, tak jak to przedstawiono na Stronie Internetowej.

 

Jeżeli Klient skorzystał z ceny zniżkowej związane z tym taryfy specjalne pojawią się w tabeli cen przed potwierdzeniem rezerwacji.

 

3.1.3. Odpowiedzialność

 

Przypominamy Klientowi, że odpowiedzialność linii lotniczych w przypadku śmierci, obrażeń i innych uszkodzeń, z reguły, ograniczona jest przez prawo krajowe lub na mocy traktatu międzynarodowego transportu lotniczego lub przez Szczególne Zasady i Warunki linii lotniczych. W przypadku transportu lotniczego, Klient otrzyma kopię zasad i warunków linii lotniczej wraz z biletem.

 

3.1.4. Bilet elektroniczny

 

Bilet elektroniczny to bilet, który nie ma fizycznego formatu. Przy sprzedaży tego rodzaju biletów, w taki sam sposób, jak w przypadku tradycyjnych papierowych biletów, Klient musi udać się do (stanowiska check-in) odprawy odpowiedniej linii lotniczej i przedstawić ważny dokument podróży (paszport, wiza, dowód osobisty, itp), aby otrzymać kartę pokładową. Klient zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania godzin, aby dopełnić formalności związanych z check-in.

 

3.2. Usługi noclegowe

 

Zakwaterowanie oferowane jest oddzielnie lub jako część pakietu wakacyjnego. Usługi noclegowe podlegają Szczególnym Zasadom i Warunkom Usługodawców, którzy oferują zakwaterowanie.

 

3.2.1. Czas trwania imprezy turystycznej

 

Dzień wyjazdu i dzień powrotu są częścią imprezy turystycznej. Pierwszy i ostatni dzień, zazwyczaj, jest dedykowany podróży. Jest to wyraźnie ustalone, że jeśli w wyniku harmonogramu lotów wykorzystywanych przez linie lotnicze lub innego przewoźnika, pierwsza i/lub ostatnia noc ulegają skróceniu wskutek opóźnionego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu, nie podlega żadnej refundacji.

 

3.2.2. Korzystanie z pokoi

 

Należy przypomnieć Klientowi, że na ogół, pokoje są dostępne wyłącznie od godziny 14:00 i muszą być opuszczone przed godziną 12:00, niezależnie od czasu przyjazdu lub odjazdu środków transportu z których korzysta.

 

Zazwyczaj pokoje jednoosobowe (single) posiadają jedno łóżko na osobę. Często wymaga się uiszczenia dopłaty dla tych pokoi. Pokoje dwuosobowe są wyposażone w dwa pojedyncze łóżka lub nieco rzadziej w łóżko małżeńskie.

 

3.2.3. Klasyfikacja

 

Oznaczenie poziomu komfortu hoteli/apartamentów w opisach zawartych na Stronie Internetowej odpowiada klasyfikacji na podstawie lokalnych standardów danego kraju, które mogą różnić się od używanych w Hiszpanii. Klasyfikacja ta jest po prostu oferowana jako punkt odniesienia. Może się zdarzyć, że ze względów technicznych, siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, hotel/apartament pierwotnie zarezerwowany zostanie zastąpiony przez obiekt zakwaterowania w tej samej kategorii, która świadczy podobne usługi.

 

3.2.4. Zajęcia i aktywności

 

Może się zdarzyć, że zostaną anulowane niektóre atrakcje oferowane przez Usługodawców wymienione w opisie na Stronie Internetowej, na przykład na skutek warunków pogodowych, siły wyższej, pobytu poza sezonem lub w przypadku gdy ilość uczestników potrzebnych do przeprowadzenia zajęć lub aktywności będzie niewystarczająca.

 

Jeśli chodzi o odwiedzenie interesujących miejsc, kolejność różnych atrakcji turystycznych, które zostaną odwiedzone ma jedynie charakter orientacyjny. Usługodawcy mogą modyfikować tę sekwencję.

 

3.2.5. Wyżywienie

 

Jeśli posiłki są częścią pakietu wakacyjnego, ilość posiłków zależy od ilości noclegów podczas pobytu. Zazwyczaj opcja pełnego wyżywienia obejmuje śniadanie, obiad, kolację. Opcja niepełnego wyżywienia obejmuje śniadanie i obiad lub kolację, w zależności od zakontraktowanego pakietu. Pełne i niepełne wyżywienie rozpoczyna się od posiłku, który poprzedza pierwszą noc i kończy śniadaniem, po ostatniej nocy. Jeśli Klient nie może skonsumować jednego lub kilku posiłków w wyniku godzin lotu lub innego przewoźnika, to Klientowi nie przysługuje żaden zwrot kosztów z tego tytułu.

 

Należy przypomnieć Klientowi, że jeśli nie podano inaczej na Stronie Internetowej, to napoje nie są wliczone do posiłków. Jeśli nie ma wody pitnej, Klient musi wziąć na siebie koszty zakupu.

 

Zaleca się rodzicom zabrać ze sobą specjalne jedzenie dla niemowląt, ponieważ nie zawsze można je uzyskać lokalnie.

 

3.2.6. Podatki

 

Władze lokalne niektórych krajów mogą nakładać dodatkowe podatki (podatek turystyczny itp.), które należy uiścić na miejscu. Klient jest odpowiedzialny za opłacanie takich dodatkowych podatków.

 

3.3. Wynajem samochodów

 

Usługi wynajmu samochodów oferowane są samodzielnie lub jako część pakietu wakacyjnego. Usługi te podlegają Szczególnym Zasadom i Warunkom wynajmu samochodów.

 

3.3.1. Sposób płatności

 

Główny kierowca musi przedstawić kartę płatniczą, kredytową lub debetową przy odbiorze auta. Klient musi zweryfikować w Szczególnych Zasadach i Warunkach, które karty płatnicze, kredytowe i/lub debetowe są akceptowane.

 

Usługodawca musi złożyć wniosek o autoryzację do banku lub firmy zajmującej się obsługą kart kredytowych z wyprzedzeniem. Dlatego Klient powinien skontaktować się z bankiem lub firmą obsługującą karty kredytowe, aby sprawdzić swój limit kredytowy.

 

Jeżeli Klient nie postępuje zgodnie z przepisami określonymi powyżej, Usługodawca nie dostarczy pojazdu i Klient zostanie obciążony pełnymi kosztami.

 

3.3.2. Suplementy

 

W przypadku wynajmu samochodów w niektórych krajach, Usługodawcy automatycznie dodają koszty napełniania zbiornika paliwa, gdy pojazd zostanie zwrócony. Ponadto niektórzy Usługodawcy pobierają dodatek, jeśli używane są opony zimowe.

 

O ile nie ustalono inaczej, Klient zobowiązany jest zwrócić pojazd do oddziału firmy, w którym nastąpiło jego wydanie. W przeciwnym przypadku, Usługodawca pobierze dodatkową opłatę za przebytą trasę.

 

3.3.3. Międzynarodowe użytkowanie pojazdu

 

Przypominamy Klientowi, że niektórzy Usługodawcy nie pozwalają do użycia pojazdu poza granicami kraju, w którym został wynajęty.

 

3.3.4. Anulowanie

 

Jeśli Klient anuluje swoją rezerwację w dzień, w którym pojazd powinien być odebrany, opłata pobrana przez Usługodawcę wyniesie 100% ceny Usługi.

 

Jeśli Klient anuluje swoją rezerwację dzień przed odbiorem pojazdu, opłata za anulowanie zostanie określona przez Szczególne Zasady i Warunki Usługodawcy.

 

3.4. Lokalne aktywności turystyczne

 

Lokalne aktywności turystyczne są oferowane oddzielnie lub jako część pakietu wakacyjnego. Usługi te podlegają Szczególne Zasady i Warunki Usługodawców, oferujących lokalne aktywności turystyczne. Takie Usługi nie podlegają zwrotowi i nie mogą być modyfikowane lub przeniesione raz zarezerwowane.

 

3.4.1. Zajęcia i aktywności

 

Może się zdarzyć, że pewne Usługi oferowane przez Usługodawców wymienione w opisie na Stronie Internetowej zostaną anulowane w wyniku warunków pogodowych, siły wyższej, pobytu poza sezonem lub w przypadku gdy ilość uczestników potrzebnych do przeprowadzenia zajęć lub aktywności będzie niewystarczająca.

 

3.5. Pakiety wakacyjne

 

Pakiety wakacyjne (impreza turystyczna) są dostarczane przez strony trzecie. Pakiety te podlegają Szczególnym Zasadom i Warunkom Usługodawców. Pakiet wakacyjny to objęty wspólną ceną pobyt trwający dłużej niż 24 godziny lub najmniej jedną noc, w którym oferowane są przynajmniej dwa z trzech następujących elementów:

 

Transport lub wynajem samochodu. Zakwaterowanie. Usługa Turystyczna, która nie jest częścią transportu lub zakwaterowania, ale stanowi istotną część pakietu.

 

Sprzedaż pakietów wakacyjnych podlega postanowieniom Królewskiego Dekretu Ustawodawczego 1/2007 z dnia 16 listopada w sprawie zatwierdzenia zmienionego tekstu ustawy powszechnej o ochronie konsumentów i użytkowników oraz innych ustaw uzupełniających. Niniejszy dekret królewski uchyla ustawę 21/1995 z dnia 6 lipca, regulującego imprezy turystyczne.

 

3.5.1. Rezerwacje

 

Uzyskanie akceptacji Usługodawcy na rezerwację Klienta na Stronie Internetowej będzie zależeć od dostępności pakietu wakacyjnego i ogólnie rzecz biorąc od okoliczności, które ingerują w realizację rezerwacji. Nie jest konieczne, aby Usługodawca wyjaśnił powody odrzucenia rezerwacji.

 

Akceptacja przez Usługodawcę jest sformalizowana poprzez wysłanie potwierdzenia rezerwacji przez e-mail, pocztą lub faksem w ciągu dziesięciu dni, od momentu, kiedy Klient dokonał rezerwacji (24 godziny w przypadku rezerwacji składanych drogą elektroniczną). Daje to Klientowi gwarancję, że żadna kwota z konta bankowego nie zostanie pobrana do momentu aż Usługodawca (-cy) potwierdzi (-ą) dostępność Usług (-i).

 

Wszystkie informacje zawarte w potwierdzeniu rezerwacji zostaną uznane za zaakceptowane przez Klienta, jeśli ten nie wyrazi sprzeciwu pocztą elektroniczną do info@directspaintour.com w ciągu 8 dni. Zastrzeżenia do informacji mogą być dopuszczalne tylko wtedy, gdy istnieją różnice z rezerwacją.

 

3.5.2. Ceny

 

Opisy imprez turystycznych na Stronie Internetowej wskazują każdą Usługę wliczoną w cenę danej imprezy turystycznej. Ceny podane są w euro.

 

Jeżeli zakwaterowanie jest częścią pakietu wakacyjnego, ceny są obliczane na podstawie liczby nocy zakwaterowania, a nie od liczby pełnych dni.

 

Przypominamy Klientom, że władze lokalne w niektórych krajach mogą pobierać dodatkowe podatki (podatek turystyczny itp.), które należy uiścić na miejscu. Klient wyłącznie ponosi odpowiedzialność za ich opłacenie.

 

O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, ceny nie obejmują usług lotniczych, opłaty za nadbagaż, ubezpieczenia, transportu z lotniska do miejsca zakwaterowania, wizy i opłaty za szczepienia lub jakichkolwiek wydatków osobistych (pralnia, telefon, napoje, obsługa pokoju, napiwki itp.), ani wycieczek lub korzystania z obiektów sportowych, jak również innych kosztów ogólnych, które nie zostały wyraźnie zawarte w potwierdzeniu rezerwacji.

 

Ceny podane na Stronie Internetowej w każdej chwili mogą ulec modyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany te nie dotyczą rezerwacji już zaakceptowanej, chyba że nastąpią z wyprzedzeniem 30 dni przed planowaną datą wyjazdu z przyczyn związanych ze zmiennością cen paliwa, prawnych podatków lub wahaniami kursów walut.

 

W przypadku, gdy nastąpi zmiana ceny z powodu jednej z przyczyn, o których mowa w poprzednim ustępie, zmiany te zostaną nałożone proporcjonalnie, według elementu, którego dotyczą, przy obliczaniu ceny pakietu wakacyjnego.

 

Brak całkowitej lub częściowej zapłaty przez Klienta spowoduje zawieszenie Usługi Turystycznej i Klient będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty wynikające z zawieszenia, bez uszczerbku dla wszelkich działań, które mogą zostać wszczęte przeciwko niemu.

 

3.5.3. Anulowanie i zmiany

 

(a) Anulowanie

 

Wniosek Klienta o anulowanie lub zmianę Usługi Turystycznej należy przesyłać do Direct Spain Tour w formie pisemnej na adres e-mail info@directspaintour.com, i Direct Spain Tour otrzyma wnioski takie w imieniu odpowiednich Usługodawców.

 

W przypadku anulowania kontraktu Usług Turystycznych przez Klienta, możemy ubiegać się o odszkodowanie na pokrycie kosztów umów dotyczących Usług Turystycznych już zawartych, opłat za anulowanie i naszych opłat serwisowych. W niektórych przypadkach takie odszkodowanie może osiągnąć cały koszt rezerwacji, wówczas Klient nie otrzyma zwrotu pieniędzy.

 

Należy pamiętać, że niektóre imprezy turystyczne podlegają szczególnym warunkom i na które są nałożone oddzielne opłaty za anulowanie, o czym powiadomiony zostanie Klient w momencie rezerwacji.

 

Jeżeli Klient nie stawi się w miejscu rozpoczęcia podróży w wyznaczonym czasie zobowiązany jest zapłacić Direct Spain Tour całkowitą kwotę podróży.

 

Nie ma możliwości częściowej rezygnacji z rezerwacji, czyli anulowanie umowy w formie szczególnej. Anulowanie rezerwacji dla jednej osoby jest możliwe, jeżeli rezerwacja została dokonana jedynie dla jednej osoby.

 

(b) Zmiana w rezerwacji

 

Jeżeli po dokonaniu rezerwacji Klient życzy sobie dokonać zmian związanych z datą podróży, kierunkiem, miejscem rozpoczęcia podróży, zakwaterowania lub rodzaju transportu, to zazwyczaj wiąże się to z kosztami dla nas, które są tak wysokie, jak koszty rezygnacji z podróży. Kosztami tymi zostanie obciążony Klient.

 

(c) Zmiana uczestnika

 

Każdy zarejestrowany uczestnik może zostać zastąpiony przez osobę trzecią, jeśli zostaniemy o tym poinformowani na piśmie co najmniej 15 dni przed rozpoczęciem Usługi. Możemy jednak odrzucić zmianę uczestnika jeśli nie jest to zgodne z niniejszymi zasadami i warunkami czy też jego udział jest w konflikcie z przepisami prawnymi. Jeśli osoba wymieniona zawiera umowę, wtedy Klient wraz z taką osobą, wspólnie i solidarnie jest odpowiedzialny za koszty Usług Turystycznych i dodatkowe koszty, które wynikają z integracji osoby trzeciej, włącznie z kosztami wynikającymi ze zmianą.

 

(d) Niemożliwość zastąpienia uczestników lotów

 

Jest odrzucona wymiana uczestników lotów (chyba że jest częścią pakietu wakacyjnego, oraz z zastosowaniem wyżej wymienionych w klauzuli 5.3.).

 

(e) Forma pisemna

 

Wnioski o anulowanie i zmiany rezerwacji można dokonać zasadniczo w sposób nieformalny, ale dla własnego interesu Klienta powinien być wykonany w formie pisemnej jako środek dowodowy.

 

(f) Zwroty

 

W przypadku zwrotu wpłaconej przez Klienta kwoty, po dokonaniu potrąceń przedstawionych powyżej, kwota do zwrotu zostanie zwrócona na numer konta, na który była dokonana rezerwacja. Opłaty za rezerwację i ubezpieczenia, które zostały zapłacone z tego tytułu nie podlegają refundacji.

 

(g) Zmiany ze strony Direct Spain Tour

 

Direct Spain Tour można zmienić rezerwację w przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności, które zostaną przekazane Klientowi bezzwłocznie. Kwota do zapłaty, może zostać zwiększona w związku ze zmianami cen paliwa, podatków, kursów walut, do dwudziestu dni przed rozpoczęciem Usługi. Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o wzroście.

 

3.5.4. Przepisy administracyjne i/lub sanitarne

 

Przepisy określone w pkt 2.5. stosuje się także do pakietów wakacyjnych.

 

3.5.5. Odpowiedzialność

 

Pakiety wakacyjne są dostarczane przez osoby trzecie. W przypadku, gdy Direct Spain Tour jest traktowany jako organizator turystyki, zgodnie z postanowieniom Królewskiego Dekretu Ustawodawczego 1/2007 z dnia 16 listopada, warunków prawnych regulujących imprezy turystyczne, jego odpowiedzialność zostaje ograniczona w taki sam sposób jak w Szczególnych Zasadach i Warunkach lub zgodnie z Traktatem, który pozwala na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy.

 

Odpowiedzialność Direct Spain Tour wobec Klienta za szkody poniesione z innych powodów, jak śmierć lub uszkodzenie ciała Klienta jest ograniczona do dwukrotności ceny zapłaconej za Usługi Turystyczne (z wyłączeniem składek ubezpieczeniowych lub zmian), chyba że można przypisać Direct Spain Tour umyślne działanie lub rażące niedbalstwo w tym przypadku odpowiedzialność nie będzie ograniczona.

 

3.6. Fotografie i ilustracje

 

Direct Spain Tour dokłada wszelkich starań, aby udostępnić zdjęcia i ilustracje, które zapewnią Klientom, opis oferowanych Usług. Celem tych fotografii i ilustracji jest pokazanie Klientowi obiektu zakwaterowania i poziomu wygody i nie powinno być interpretowane jako zobowiązanie, które przekracza ten cel.

 

3.7. Ubezpieczenie

 

Ceny na Stronie Internetowej nie obejmują ubezpieczenia. W związku z tym zaleca się aby Klient wykupił ubezpieczenie pokrywające konsekwencje niektórych przypadków anulowania i dodatkową polisę, która zapewnia ochronę dla niektórych specjalnych zagrożeń, takich jak koszty powrotu do kraju w razie wypadku lub choroby.

 

Ryzyka objęte takimi polisami, a także koszty, kwoty ubezpieczenia, wymienione na Stronie Internetowej pełnią wyłącznie funkcję informacyjną. W przypadku, gdy polisa zostanie uzgodniona ubezpieczyciel wyśle ją do Klienta. Reklamacje należy przesyłać bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej zgodnie z zasadami i warunkami polisy.

 

 

§ 4. Warunki finansowe i procedury płatności

 

O ile nie określono inaczej w Szczególnych Zasadach i Warunkach, ceny Usług wymienionych na Stronie Internetowej podane są w euro lub w walucie lokalnej, z wyłączeniem opłat lotniskowych i wszelkich lokalnych podatków pobieranych przez władze niektórych krajów.

 

Ceny na Usługi zamówione na Stronie Internetowej należy wpłacić na konto firmowe Direct Spain Tour, który przyjmie takie płatności w imieniu Usługodawców, lub bezpośrednio do samych Usługodawców, podając numer karty kredytowej Klienta za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności. Niektóre oferty łączone, które pojawiają się na Stronie Internetowej w globalnej cenie mogą podlegać częściowej rezerwacji odpowiadającej wartości ceny za każdą z oferowanych Usług. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany, o ewentualnej częściowej rezerwacji za pośrednictwem wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację.

 

Usługi dostarczane przez Direct Spain Tour objęte są specjalnym systemem dla biur podróży określonym w artykule 26 szóstej dyrektywy w sprawie podatku VAT (podatku od wartości dodanej). Usługi te są dostarczane do Klienta Direct Spain Tour, którego firma znajduje się w Hiszpanii. W związku z tym Klient zostanie obciążony podatkiem VAT jako odbiorca takich Usług.

 

O ile nie określono inaczej w Szczególnych Zasadach i Warunkach odpowiednich Usługodawców, płatności dokonywane na Stronie Internetowej za pomocą kart kredytowych (akceptowane są karty Visa i Eurocard/Mastercard) odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności.

 

 

§ 5. Kursy walut

 

Kursy walut są obliczane z uwzględnieniem różnych źródeł masowego przekazu i stanowią tylko punkt odniesienia, ponieważ mogą one się zmieniać każdego dnia, i nie są aktualizowane każdego dnia. Nie możemy zagwarantować dokładności kursów walutowych. Zabronione jest korzystanie z tych typów walut do innych celów niż osobisty.

 

 

§ 6. Obsługa Klienta i zarządzanie reklamacjami

 

Reklamacje i wnioski o informacje należy kierować do Direct Spain Tour, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej do info@directspaintour.com, który je otrzyma w imieniu Usługodawców.

 

Reklamacje nie będą rozpatrywane po upływie 30-dniowego okresu. Będą one uwzględnione tylko wówczas, gdy trudności wymienione w e-mailu zostały zgłoszone do Direct Spain Tour w trakcie trwania imprezy turystycznej, do przewoźnika, w przypadku, gdy konflikt powstał podczas podróży docelowej lub powrotnej, aby mogły zostać podjęte właściwe działania w celu rozwiązania problemu i ograniczenia szkód poniesionych przez Klienta.

 

Nie zostaną uwzględnione reklamacje w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu, odzieży lub rzeczy osobistych, które nie były pod kontrolą Klienta podczas pobytu. Tylko odprawiony bagaż przez linie lotnicze jest ubezpieczony na czas podróży, na podstawie obowiązujących skal kompensacyjnych.

 

 

§ 7. Odpowiedzialność Direct Spain Tour

 

Klient akceptuje i zgadza się, że Direct Spain Tour służy jako pośrednik w imieniu i na rzecz Usługodawców. Zgodnie z pkt 3.5.5., w żadnym wypadku Direct Spain Tour ponosi odpowiedzialność w odniesieniu do Usług, które Klient zarezerwował u jednego lub więcej Usługodawców.

 

Direct Spain Tour nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Klient może żądać odszkodowania na podstawie polisy ubezpieczeniowej, jak np. ubezpieczenie rezygnacji z podróży i/lub pakietu wakacyjnego.

 

 

§ 8. Prawo właściwe

 

Niniejsze Ogólne Zasady i Warunki podlegają przepisom prawa hiszpańskiego.

 

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 

Jeśli Direct Spain Tour nie powoła się na którekolwiek z postanowień Ogólnych Zasad i Warunków, w danym momencie, to nie powinno być traktowane jako cesja prawa do powoływania się na te przepisy w późniejszym terminie.

 

W przypadku gdy jedno z postanowień Ogólnych Zasad i Warunków zostanie uznane za nieważne, takie postanowienie będzie traktowane tak, jakby nigdy nie istniało, bez wpływu na ważność pozostałych postanowień, chyba że, to co zostało uznane za nieważne było istotne i decydujące.

 

Wszystkie przypadki siły wyższej, włącznie z przerwaniem środków komunikacji lub strajku przewoźników, hotelarzy i kontrolerów ruchu lotniczego, spowodują zawieszenie zobowiązań wynikających z niniejszych zasad i warunków, które zostały dotknięte przez okoliczności siły wyższej.

 

 

§ 10. Warunki korzystania ze Strony Internetowej

 

Informacje, oprogramowanie, produkty i Usługi oferowane w www.directspaintour.com mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Direct Spain Tour można wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany w stosunku do informacji zawartych w www.directspaintour.com w każdej chwili, i robić to regularnie. W żadnym wypadku, Direct Spain Tour, ani Usługodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, związane z korzystaniem z niniejszej Strony Internetowej lub z powodu opóźnienia w korzystaniu z serwisu lub brakiem możliwości jego wykorzystania.

Strona directspaintour.com wykorzystuje pliki cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Masz możliwość zmiany tych ustawień w swojej przeglądarce.